Pasażer z niepełnosprawnością, z ograniczoną sprawnością ruchową

Chcąc skorzystać z udogodnień mających ułatwić podróżowanie osobom z niepełnosprawnością oraz osobom z widocznymi ograniczeniami w poruszaniu się warto zasięgnąć informacji zawartych w dokumencie TP-SKM, gdzie zdefiniowano w/w pasażerów uprawnionych do skorzystania z dedykowanych im udogodnień.

W dokumentach PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. czytamy, iż osobami uprawnionymi do korzystania z ulg i udogodnień są osoby:

  1.  wymienione w postanowieniach TP - SKM jako osoby uprawnione do korzystania z ulgowych przejazdów koleją z tytułu inwalidztwa lub niepełnosprawności;
  2. inne osoby, które okażą stosowny dokument (nie koniecznie poświadczający prawo do ulgowych przejazdów kolejami), z którego wynika fakt ich niepełnosprawności;
  3. osoby, których niepełnosprawność i/lub ograniczona sprawność ruchowa jest widoczna – np. osoby w bardzo podeszłym wieku, o wyraźnych i widocznych trudnościach w poruszaniu się, osoby z urazem kończyn dolnych i górnych (widoczne opatrunki gipsowe na kończynach), osoby o kulach i laskach, na wózkach inwalidzkich, niewidome, niesłyszące.

Sposób definiowania pasażerów o szczególnych potrzebach w zakresie skorzystania z pomocy podczas udziału w ruchu kolejowym wynika z wdrożenia przez PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007r. Nr 1371/2007 w sprawie praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym.

Ponadto zgodnie z Regulaminem przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. (RPO-SKM) osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. oferuje następujące rozwiązania ułatwiający podróżowanie:

1. Osoby niepełnosprawne i osoby o ograniczonej sprawności ruchowej nie muszą zgłaszać w pociągu faktu przejazdu bez ważnego biletu na przejazd. Osoby te zajmują dowolne miejsce w składzie pociągu. Podczas kontroli biletów kierownik pociągu/konduktor/upoważniony do kontroli biletów obowiązany jest wydać im bilet bez pobierania jakichkolwiek opłat dodatkowych (tj. zarówno opłaty za wydanie biletu w pociągu, jak i opłaty wynikającej z rozporządzenia MI z dnia 20 stycznia 2005 r.)
Postanowienia niniejszego ustępu dotyczą także opiekuna/przewodnika osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym (z ogólnego stanu zdrowia, ze względu na wzrok), umiarkowanym (ze względu na wzrok) bądź rodzica/opiekuna dziecka niepełnosprawnego.

2. Osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej kasy biletowe SKM i kasy upoważnione do sprzedaży biletów udzielają szczegółowych informacji o dostępności pociągów SKM, dostępności peronów oraz dojść do/z pociągu.

3. Osoby z ograniczoną sprawnością ruchową oraz osoby niewidome i ich przewodnicy mogą skasować bilet u pracownika pociągu bez dodatkowych opłat.

Ze szczegółowymi regulacje dotyczącymi w/w ułatwień w podróżowaniu można zapoznać się tutaj